Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności informuje o zasadach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od odwiedzającego użytkownika (dalej: „Użytkownik”) w trakcie korzystania z serwisu dostępnego na domenie: https://pomoz.pl (dalej „Serwis”), a także prezentuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail.

Fundacja „Możesz na mnie liczyć” z siedzibą w Krakowie dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych.

 

Bezpieczeństwo danych

W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od domeny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Serwisu te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi
w ramach tych stron.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasz Serwis obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie.

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Możesz na mnie liczyć” z siedzibą w Krakowie, przy al. Jana Pawła II 43b, 31 – 864 Kraków, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000752571, NIP:6751667825, REGON: 381559775, zwany dalej „Fundacja” lub „Administrator”.

Z Administratorem można skontaktować się za pomocą poczty na adres: Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych Fundacja „Możesz na mnie liczyć” z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 43b, 31 – 864 Kraków , jak również za pomocą e-mail: fundacja@pomoz.pl

 

Zakres przetwarzanych danych

Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu może dojść do przetwarzania Twoich danych osobowych – jeżeli zdecydujesz się przekazać nam Twoje dane poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie w zakładce „Kontakt”.

Fundacja przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne(imię) i kontaktowe (adres e-mail),
 • dane zawarte w zapytaniu kierowanym za pomocą formularza kontaktowego

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

 • przekazania odpowiedzi na Twoje pytania, kontaktowania się z Tobą – przez okres utrzymywania relacji [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) RODO – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia prawidłowego wykonywania zobowiązań umownych],
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości.
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) RODO – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową],

 

Odbiorcy danych

Administrator może przekazać zebrane dane do takich podmiotów jak: firmy świadczące usługi IT. Ponadto, podane informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa. Każdorazowo przekazanie takie odbywać będzie się wyłącznie w oparciu o zawartą w tym zakresie umowę lub inną wiążącą podstawę prawną. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwi nam zawarcie umowy.

Korzystamy również z usług zewnętrznych dostawców w następującym zakresie:

 • Google Analytics, w celu zbierania danych o tym, w jaki sposób korzystasz z Naszej Strony. Informacje te nie są powiązane z konkretną osobą i służą nam do polepszenia funkcjonowania Naszej Strony.
 • Wtyczki mediów społecznościowych (Facebook). Naciśnięcie na ich przyciski nawiązuje bezpośrednie połączenie do serwerów dostawców tych mediów, którzy mogą zbierać dane z Twojego urządzenia. Zwróć uwagę, że nie mamy wpływu na to, jakie dane są zbierane przez media społecznościowe po kliknięciu w ich przycisk. Po więcej informacji odnośnie celu oraz zakresu zbieranych przez te podmioty danych oraz w jaki sposób są przetwarzane, używane, chronione Twoje dane osobowe, w tym jakie przysługują Ci w związku z tym prawa i możliwe do wyboru opcje w celu ochrony prywatności, prosimy abyś przeczytał politykę bezpieczeństwa danych/politykę prywatności danych mediów społecznościowych.

 

Prawa podmiotów danych

Żądanie skorzystania z przysługujących Ci praw możesz kierować za pomocą poczty e-mail na adres: fundacja@pomoz.pl lub poczty tradycyjnej na adres działalności Administratora. Kontaktując się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą Administratorowi potwierdzić Twoją tożsamość tak, by osoba nieuprawniona nie uzyskiwała dostępu do Twoich danych.

Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych

Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które Administrator przechowuje, lub do których ma dostęp.

Na Twoje żądanie Administrator wyśle Ci również kopię Twoich danych osobowych, które przetwarza.

 

Prawo do sprostowania danych osobowych

Administrator podejmuje racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Powinieneś pamiętać jednak, że jest to wspólna odpowiedzialność Twoja i Administratora. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, powinieneś o tym zawiadomić, wysyłając do Administratora wiadomość e-mail.

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do maszynowego odczytu, jak również prawo do żądania przekazania tych danych innemu Administratorowi, którego wskażesz.

 

Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania

We wskazanych w przepisach przypadkach masz uprawnienie, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych (co dotyczy w szczególności, choć nie wyłącznie sytuacji, gdy wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a Administrator nie będzie miał nadrzędnej prawnie uzasadnionej podstawy przetwarzania lub przetwarzanie odbywa się na cele marketingowe). Uprawnienie to zostanie wykonane przez Administratora bez nieuzasadnionej zwłoki i pod warunkiem, że inne przepisy nie będą nakładać na Administratora obowiązku przetwarzania danych. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania danych.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

We wskazanych w przepisach przypadkach i w zależności od indywidualnej sytuacji możesz mieć prawo, by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych (wliczając to sytuacje, gdy Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes – w szczególności na cele marketingu bezpośredniego). W takich sytuacjach Administrator nie będzie kontynuować przetwarzania, chyba że wykaże istnienie nadrzędnych, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub dane są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Prawo do wniesienia skargi i do ochrony prawnej przed sądem

Masz w każdym czasie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem – w konkretnej sprawie, w której uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone.

 

Polityka Cookies

Informacja o stosowaniu plików cookies

 1. W celu ułatwienia korzystania ze Serwisu Fundacja może zapisywać na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika pliki cookies.
 2. Fundacja nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Stosowane przez Fundacja cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu użytkownikowi.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  Cookies sesyjne (session cookies)
  : są to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

  Cookies trwałe (persistent cookies)
  : są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.”niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sSrwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;”wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Serwisu;”funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu;
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:
 • konfiguracji serwisu:
 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Serwisu.
 • rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Serwisu, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie regionu, z którego pochodzi użytkownik,
 • zapamiętania historii odwiedzonych podstron w ramach Serwisu w celu rekomendacji treści.
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu:
 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników do Serwisu.
 • zapamiętania lokalizacji użytkownika w zakresie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności celem tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 1. Do decyzji użytkownika należy akceptacja obecności plików cookies. Jednym ze sposobów są ustawienia przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę większości plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki. Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki. Na podanych poniżej stronach internetowych można uzyskać dodatkowe informacje – opisujące możliwości konfiguracji plików cookie w przypadku najpopularniejszych przeglądarek:
 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 2. Zebrane logi serwera, zawierające in. adres IP użytkownika, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, informacje o rodzaju urządzeń przechowywane są przez czas nieokreślony.
 3. W trakcie korzystania z Serwisu możliwe jest również skorzystanie z zamieszonych tam łączy do stron internetowych podmiotów trzecich (Facebook, Instagram). Po przejściu na te strony internetowe Twoje dane mogą być zbierane i przetwarzane zgodnie z zasadami, jakie określają podmioty, które administrują poszczególnymi stronami
 4. Administrator może wykorzystywać powyższe dane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.